Monthly Archives: 2월 2024

MySQL – mysqldiff

MySQL – mysqldiff

mysqldiff --force --difftype=sql --changes-for=server2 --character-set=euckr \
--server1=[user]:[password]@[endpoint]:[port] \
--server2=[user]:[password]@[endpoint]:[port] \
[schema]:[schema]
더보기